APUNTS REGLAMENT FUTSAL TEMPORADA 2014/2015
SPORTS LA PAVA – FUTBOL SALA

NORMATIVA i REGLAMENT Ref.- 2014-15

 

Totes les competicions
i partits es regiran pel reglament FIFA en el següent link:

http://es.fifa.com/mm/document/footballdevelopment/refereeing/51/44/50/lawsofthegamefutsal2014_15_sneu_spanish.pdf

SISTEMÀTICA D’ALTES I BAIXES: DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

 

Els jugadors de les competicions de SPORTS LA PAVA poden estar fitxats per un nombre il · limitat d’equips amb una excepció: aquest jugador no pot pertànyer a la plantilla
de més d’un equip del mateix bloc diari.

Quan un equip, per insuficiència de plantilla, demana permís abans del partit al capità del contrari perquè pugui jugar en el present partit un jugador de la mateixa lliga però de diferent equip i aquest accedeix, el resultat es donarà per bo.

Els fitxatges poden realitzar tenint present la normativa en qualsevol moment de la competició, excepte en les 3 últimes jornades de la fase que s’estigui disputant.

Per donar d’alta un jugador és necessari inscriure i passar per l’oficina per fer la foto del
jugador.

SPORTS LA PAVA tindrà fitxa de tots els jugadors i realitzés controls quan de manera aleatòria. Aquest control només ho farà personal de SPORTS LA PAVA. Es sancionarà amb la pèrdua del partit (5-0) a l’equip que no tingui als seus jugadors inscrits en la lliga.

 

UNIFORMITAT

 

Tots els jugadors que participin a la competició oficial han de lluir a les samarretes 1
número que els identifiqui. Aquest dígit haurà de ser invariable al llarg
del campionat. Lògicament, dos o més jugadors d’un mateix equip no poden
portar el mateix nombre. La manca de dorsal repetitiva significarà la
impossibilitat de jugar.

Quan coincideixi el color d’equipació, l’àrbitre adjudicarà petos l’equip que figuri en el
acta arbitral com a visitant.

Calçat: únicament estan permeses les sabatilles de lona o cuir amb sola de goma o un altre
material similar i de superfície llisa o multi-tac de f-sala / 7. En cap cas es permetrà jugar amb calçat amb tacs o multi-tac de futbol gran.

 

CALENDARI

 

Aprovat el calendari de la competició tots els que en la mateixa prenguin part, entendran contret
l’obligació de jugar íntegrament, d’aquest compromís neixen els deures
recíprocs de comparèixer a tots els partits amb el millor equip possible en
cada cas i jugar-los del tot, procurant superar totes les dificultats puguin
sorgir per al més eficaç compliment d’aquests deures esportius.

 

PUNTUALITAT

 

Tots els equips hauran de presentar deu minuts abans de l’hora fixada per al partit. al
cas que un equip no estigui present en el terreny de joc a l’hora prevista per a l’inici de la trobada, se li concedirà 10 minuts. Finalitzat el termini sense que comparegui el conjunt contrari i sense cap notícia d’ell, exposaran la situació al delegat de camp per prendre conjuntament una decisió i que el Comitè de Competició falli en conseqüència. El conjunt present podrà utilitzar el camp en aquell moment (no un altre dia) per poder jugar entre ells un amistós i el resultat serà de 5 a 0 a favor de l’equip present.

Quan es presenti tard un equip i es disputi en partit amb caràcter oficial o amistós, aquest
no podrà durar més de l’hora prevista per al següent partit. Si es podrà
restar temps del descans, previ avís de l’àrbitre quan sigui oficial. tots
els partits amistosos no s’arbitren.

 

INCOMPARECIENCIAS I DIPÒSIT

 

La incompareixença reiterada i injustificada durant la lliga significarà l’expulsió de la
Competició de l’equip infractor perdent aquest tots els drets i dipòsit.

La justificació de la incompareixença la decidirà el Comitè de Competició.

La incompareixença en un partit significarà a nivell esportiu, la pèrdua del mateix per 5 a 0 i la
pèrdua de la meitat del dipòsit.

S’entén incompareixença el arribar amb excessiu retard segons el parer del responsable, com
la no-presentació, no cridar amb almenys 3 hores d’antelació per anul · lar partit i l’abandonament pre-tempus, al · legant qualsevol causa o disconformitat.

Quan un equip perdi part del dipòsit haurà de reposar aquesta quantitat en el termini màxim d’1
setmana. La part del dipòsit se sumarà al compte de l’equip contrari.

El dipòsit només passarà a un dels dos equips quan un equip no es presenti, quan truqui amb menys de 3 hores abans de l’inici del partit o quan l’equip contrari no tingui
suficients jugadors com per disputar el partit.

Si succeís que els dos equips, sense causa justificada, no compareixen
se’ls sancionarà amb no disputar el partit i la pèrdua del dipòsit
corresponent.

AJORNAMENTS

 

Els partits només es poden ajornar amb 2 setmanes d’antelació. S’entén que a judici del comitè i per causes de força major molt restringides de les quals s’haurà d’aportar justificant pertinent es podrà fer alguna excepció.

La pluja no és causa d’ajornament o anul · lació de partits llevat que el responsable del partit o el personal de Sports la Pava així ho consideri. Els partits hauran de disputar-se en màxim 2 setmanes de la data oficial del calendari, en cas contrari l’equip que ajorna perdrà el partit (5-0).

ÀRBITRES

 

Són els responsables de fer complir el reglament.
Els partits duraran 20 minuts per part a temps corregut únicament es pararà
per una causa major o per la lesió d’algun jugador. El descans serà de 5
minuts. Abans, durant i en acabar la trobada fins que els jugadors
estiguin en els seus respectius vestuaris ha de sancionar totes les incidències
que passin en contra de la seva persona o de qualsevol jugador fent constar en
acta tot el que ha passat per poder sancionar les accions tant dins com
fora del terreny de joc, així evitar els insults o agressions en finalitzar
la trobada.

 

Només es permetrà estar dins del camp als jugadors i entrenador, de manera que l’àrbitre pot exigir en qualsevol moment que tot aquell que no estigui legitimat per estar a la banqueta s’absenti d’ell.

La mateixa indicació està autoritzada a fer a tota aquella persona amb dret a estar a banqueta però molt conducta, a criteri de l’àrbitre, no li faci mereixedor per a això.

Tot jugador que hagi estat expulsat o sancionat amb algun partit haurà de cuidar el seu comportament un cop estigui fora del camp, dins o fora de les instal · lacions pot ser sancionat per l’organització encara que estigui vestit de calleo no hagi jugat el partit. Ell mateix és
responsable del seu comportament. Així mateix tot equip és responsable del
comportament dels seus aficionats.

 

En tots els equips hi haurà un capità o responsable que serà l’única que es dirigeixi a l’àrbitre i Comitè, sempre amb el degut respecte.

 

PUNTUACIÓ

La puntuació que s’obtindrà en la competència serà la següent:

 

Partit guanyat: 3 punts
Partit empatat: 1 punt
Partit perdut: 0 punts
En cas d’empat en la classificació per igualtat de punts
entre 2 o més equips s’utilitzaran les següents fórmules de desempat pel
següent ordre:

 

Gol average particular
Diferència de gols (gols a favor menys gols en contra)
gols marcats
Partit de desempat o penals depenent del tipus de lliga.
Si algun equip fora substituït durant la competició, l’equip entrant assumirà la classificació i el calendari de l’equip substituït.

 

COMITÈ DE COMPETICIÓ

 

Tots aquells fets o circumstàncies irregulars que poguessin motivar sancions o alterar
puntuacions, classificacions o el mateix desenvolupament del campionat, seran
estudiats pel comitè; de tal manera que serà aquest qui anunciï l’abast de
seves decisions, així com l’a oficialitat o no dels resultats o fets,
estudiant cada cas particular.

 

Les sancions es compliran en el partit següent al de la sanció, independentment que siguin
trobades normals en calendari, ajornats o avançats.

 

Tots els partits del campionat que un cop començats fossin suspesos per qualsevol causa, el Comitè té facultat per ordenar que es repeteixin donar-los per acabats o fixar
la data de la seva continuació.

 

Per causes molt diverses, però sempre negatives, com pot ser la violència, la
incompareixença reiterada, la no esportivitat, etc … l’
Comitè pot determinar l’expulsió d’algun equip de la Competició
perdent aquest el dipòsit dels 2 partits De la mateixa manera si un equip decideix
abandonar la lliga abans d’hora també perdrà la totalitat del dipòsit,
de la resta de la lliga ja abonada i no jugada se li farà la devolució una vegada
Sports La Pava tingui substitut.

 

REGLA 3 – EL NUMERO DE JUGADORS

jugadors

El partit no va començar si un dels equips té menys de tres jugadors. (NOVETAT)

 

REGLA 8 L’INICI I LA REPRESA DEL JOC

Els jugadors de l’equip que no servei de centre han d’estar a 3 metres de la pilota.

De servei d’inici o qualsevol servei de centre no podrà anotar un gol directament (NOVETAT).

 

REGLA 12 – FALTES I INCORRECCIONS

 

Faltes sancionades amb un tir lliure indirecte

Es concedirà un tir lliure indirecte a l’equip adversari si un porter comet
una de les quatre infraccions:

• controla la pilota amb les mans o els peus en la seva pròpia meitat de la
superfície de joc durant més de quatre segons.

després de jugar la pilota, la torna a tocar en la seva pròpia meitat de la superfície de joc després del pas voluntari d’un company, sense que la pilota hagi estat jugat o tocat per un adversari (NOVETAT) Anteriorment si la pilota superava el mig camp es podia tornar enrere per jugar amb el porter, ara no pot tornar a tocar la pilota al seu camp, en camp contrari si.

• toca la pilota amb les mans en la seva pròpia àrea penal després que un jugador
del seu equip l’hi hagi cedit amb el peu.

• toca la pilota amb les mans en la seva pròpia àrea penal després d’haver rebut
directament d’un servei de banda llançat per un company

Es concedirà així mateix un tir lliure indirecte a l’equip adversari si un jugador,
en opinió dels àrbitres:

• juga de forma perillosa davant un adversari

• obstaculitza l’avanç d’un adversari

• impedeix que el porter pugui deixar anar la pilota de les seves mans

• Si l’àrbitre atura el partit per un insult o una protesta estant el
pilota en possessió de l’equip que fa la protesta o l’insult l’àrbitre
pararà el partit immediatament sense deixar avantatge amonestarà o expulsés l’
jugador i assenyalarà lliure indirecte des del lloc on es produeixi la protesta
o l’insult. Si la pilota la té l’equip que no fa l’acció es donarà
avantatge i es prengués la mesura disciplinària quan el joc aquest parat.

Si en executar un tir lliure o un servei de banda un adversari es troba més
a prop de la pilota del que estipula la distància reglamentària (5 metres):

• es repetirà el tir i s’amonestarà l’infractor

Si un equip té 4 faltes i se li aplica la llei de l’avantatge per una falta
acumulativa i seguint la jugada li tornen a fer una falta acumulativa aquesta
falta serà sense barrera ja que seria la 6a falta acumulativa (encara que
no s’hagi avisat de la 5a falta d’equip)

Un jugador serà amonestat si comet una de les set infraccions:

• ser culpable de conducta antiesportiva

• desaprovar amb paraules o accions

• infringir persistentment les Regles de Joc del Fútsal

• retardar la represa del joc

• no respectar la distància reglamentària en un servei de
cantonada, un tir lliure o un servei de banda (jugadors defensors)

• entrar o tornar a entrar a la superfície de joc sense el permís dels àrbitres, o contravenir el procediment de substitució

• abandonar deliberadament la superfície de joc sense el permís dels àrbitres

Un substitut serà amonestat si comet una de les següents quatre infraccions:

• ser culpable de conducta antiesportiva

• desaprovar amb paraules o accions

• retardar la represa del joc

• entrar a la superfície de joc contravenint el procediment de

substitució

Un jugador o un substitut serà expulsat si comet una de les set infraccions:

• ser culpable de joc brusc greu

• ser culpable de conducta violenta

• escopir a un adversari oa qualsevol altra persona

• impedir amb mà intencionada un gol o malmetre una oportunitat manifesta de gol (això no és vàlid per al porter dins de la seva pròpia àrea penal)

• malmetre l’oportunitat manifesta de gol d’un adversari que es dirigeix ​​cap a la meta del jugador mitjançant una infracció sancionable amb un tir lliure o un tir penal

• emprar llenguatge ofensiu, groller o obscè i / o gestos de la mateixa naturalesa

• rebre una segona amonestació en el mateix partit Un substitut serà expulsat si comet la infracció:

• malmetre o impedir un gol o una oportunitat manifesta de gol Un jugador o un substitut expulsat haurà d’abandonar els voltants de la superfície de joc i l’àrea tècnica.

En totes les faltes el jugador disposa de 4 segons des que la pilota aquest plantat
en el lloc correcte i aquest en disposició d’estar jugat, si es demora més de 4 segon es senyalitzarà falta indirecta a favor de
equip contrari des del lloc de la falta.

 

REGLA 15 EL SERVEI DE BANDA

No es podrà anotar un gol directament d’un servei de banda.

Posició dels jugadors

Els jugadors adversaris hauran d’estar:

• a la superfície de joc

• a una distància no inferior a 5 m del lloc de la línia de banda on s’executa el servei de banda

procediment

existeix
un tipus de procediment:

• servei de banda amb el peu

Posició en el servei de banda

En el moment de expulsar la pilota, l’executor haurà de:

tenir un peu sobre la línia de banda oa l’exterior de la superfície de joc.

• expulsar la pilota, que haurà d’estar immòbil, bé des del lloc per on va sortir de la superfície de joc, bé per fora d’aquesta a una distància no major de 25 cm d’aquest lloc

• efectuar el servei en els quatre segons posteriors a estar a disposició de
executar

Infraccions i sancions

Si en executar un servei de banda un adversari es troba més a prop de la pilota de
el que estipula la distància reglamentària:

• es repetirà el servei de banda per part del mateix equip i s’amonestarà l’infractor, llevat que es pugui aplicar l’avantatge o es cometi una infracció sancionable amb un tir lliure o un tir penal per part de l’equip adversari l’executor.

Si un adversari distreu o destorba l’executor de la sacada de banda:

• serà amonestat per conducta antiesportiva

Per a qualsevol infracció al procediment del servei de banda:

• el servei de banda serà executat per un jugador de
equip adversari

Si en executar un córner es sobrepassen els 4 segons es donarà una falta indirecta des de la cantonada però si s’efectua el córner mal es repetirà cosa que a la banda mai es repeteix.

 

PROCEDIMENT DE SUBSTITUCIONS.

Les substitucions s’han de fer des de 5 metres del mig camp
cap a la porteria que un defensa i mai podrà entrar el jugador que aquest
fora del terreny abans que el jugador que estigui en pista. Si no es fa la
substitució des del lloc o entra abans que el company aquest fos es
amonestarà al jugador entrant i s’assenyalarà falta indirecta des del lloc
on estigués la pilota.