SPORTS LA PAVA – FUTBOL 7
NORMATIVA i REGLAMENT Ref.- 2014-15

Totes les competicions i partits es regiran per les disposicions d’aquesta NORMATIVA sense perjudici de les normes complementàries que en ús de les seves facultats dicti, en cada cas, SPORTS LA PAVA.

SISTEMÀTICA D’ALTES I BAIXES: DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Els jugadors de les competicions de SPORTS LA PAVA poden estar fitxats per un nombre il · limitat d’equips amb una excepció: aquest jugador no pot pertànyer a la plantilla de més d’un equip del mateix bloc diari.

Quan un equip, per insuficiència numèrica de la seva plantilla, demana permís abans del partit al capità del contrari perquè pugui jugar algun jugador de la mateixa lliga però pertanyent a un altre equip i aquest accedeix, el resultat es donarà per bo.

Els fitxatges poden realitzar tenint present la normativa en qualsevol moment de la competició, excepte en les 3 últimes jornades de la fase que s’estigui disputant.

Per donar d’alta un jugador és necessari inscriure i passar per l’oficina per fer la foto del jugador.

SPORTS LA PAVA tindrà fitxa de tots els jugadors i realitzés controls de manera aleatòria. Aquest control només ho farà personal de SPORTS LA PAVA. Es sancionarà amb la pèrdua del partit (3-0) a l’equip que no tingui als seus jugadors inscrits en la lliga.

UNIFORMITAT

Tots els jugadors que participin a la competició oficial han de lluir a les samarretes un número que els identifiqui. Aquest dígit haurà de ser invariable al llarg del campionat. Lògicament, dos o més jugadors d’un mateix equip no poden portar el mateix nombre. La manca de dorsal repetitiva significarà la impossibilitat de jugar.
Quan coincideixi el color d’equipació, l’àrbitre adjudicarà petos l’equip que figuri en l’acta arbitral com a visitant.

Calçat: únicament estan permeses les sabatilles de lona o cuir amb sola de goma o un altre material similar i de superfície llisa o multi-tac de f-sala / 7. En cap cas es permetrà jugar amb calçat amb tacs o multi-tac de futbol gran.

 

CALENDARI

Aprovat el calendari de la competició tots els que en la mateixa prenguin part, entendran contreta l’obligació de jugar íntegrament, d’aquest compromís neixen els deures recíprocs de comparèixer a tots els partits amb el millor equip possible en cada cas i jugar-los del tot, procurant superar quantes dificultats puguin sorgir per al més eficaç compliment d’aquests deures esportius.

PUNTUALITAT

Tots els equips hauran de presentar deu minuts abans de l’hora fixada per al partit. En el cas que un equip no estigui present en el terreny de joc a l’hora prevista per a l’inici de la trobada, se li concedirà un marge de 5 a 10 minuts. Finalitzat el termini sense que comparegui el conjunt contrari i sense cap notícia d’ell, exposaran la situació al delegat de camp per prendre conjuntament una decisió i que el Comitè de Competició falli en conseqüència. El conjunt present podrà utilitzar el camp en aquell moment (no un altre dia) per poder jugar entre ells un amistós i el resultat serà de 3 a 0 a favor de l’equip present.
Quan es presenti tard un equip i es disputi en partit amb caràcter oficial o amistós, aquest no podrà durar més de l’hora prevista per al següent partit. Si es pot restar temps del descans, previ avís de l’àrbitre quan sigui oficial. Cap partit amistós s’arbitrarà.

INCOMPARECIENCIAS I DIPÒSIT

La incompareixença reiterada i injustificada durant la lliga significarà l’expulsió de la Competició de l’equip infractor perdent aquest tots els drets i dipòsit.

La justificació de la incompareixença la decidirà el Comitè de Competició.

La incompareixença en un partit significarà a nivell esportiu, la pèrdua del mateix per 3 a 0 i la pèrdua de la meitat del dipòsit.
S’entén incompareixença el arribar amb excessiu retard segons el parer del responsable, com la no-presentació, no cridar amb almenys 3 hores d’antelació per anul · lar partit i l’abandonament pre-tempus, al · legant qualsevol causa o disconformitat.

Quan un equip perdi part del dipòsit haurà de reposar aquesta quantitat en el termini màxim d’1 setmana. La part del dipòsit se sumarà al compte de l’equip contrari.

El dipòsit només passarà a un dels dos equips quan un equip no es presenti, quan truqui amb menys de 3 hores abans de l’inici del partit o quan l’equip contrari no tingui prou jugadors com per disputar el partit.

Si succeís que els dos equips, sense causa justificada, no compareixen se’ls sancionarà amb no disputar el partit i la pèrdua del dipòsit corresponent.

AJORNAMENTS

Els partits només es poden ajornar amb 2 setmanes d’antelació. S’entén que a judici del comitè i per causes de força major molt restringides de les quals s’haurà d’aportar justificant pertinent es podrà fer alguna excepció.
La pluja no és causa d’ajornament o anul · lació de partits llevat que el responsable del partit o el personal de Sports la Pava així ho consideri. Els partits s’han de jugar en màxim 2 setmanes de la data oficial que marca el calendari. En cas contrari l’equip que ajorna perdrà el partit, 5-0.

ÀRBITRES

L’àrbitre és l’encarregat de dirigir el partit. Sancionarà les faltes que a la seva interpretació consideri justes, controlarà el temps de joc, amonestarà als jugadors que cometin faltes d’una manera reiterada i expulsarà del terreny de joc als que tinguin un comportament agressiu o groller.

Només es permetrà estar dins del camp als jugadors i entrenador, de manera que l’àrbitre pot exigir en qualsevol moment que tot aquell que no estigui legitimat per estar en banqueta s’absenti d’ell. La mateixa indicació està autoritzada a fer a tota aquella persona amb dret a estar a banqueta però la conducta, a criteri de l’àrbitre, no li faci mereixedor per a això.

Tot jugador que hagi estat expulsat o sancionat amb algun partit haurà de cuidar el seu comportament un cop estigui fora del camp, dins o fora de les instal · lacions pot ser sancionat per l’organització encara que estigui vestit de carrer o no hagi jugat el partit. Ell mateix és responsable del seu comportament. Així mateix tot equip és responsable del comportament dels seus aficionats.

L’EQUIP

En tots els equips hi haurà un capità o persona responsable que serà l’única que es dirigeixi a l’àrbitre i al Comitè, sempre amb el degut respecte.

Un equip es compon de 7 jugadors en camp.

Per començar serà imprescindible que cada equip presenti un mínim de 5 jugadors.

Durant el partit es podran efectuar tots els canvis de jugadors que es vulguin sense necessitat d’avisar a l’àrbitre. L’entrada i sortida de jugadors es farà pel centre del camp sempre que la pilota estigui lluny i s’esperarà a que el seu company estigui fora per poder entrar.

DURADA DEL PARTIT

La durada del partit serà de 50 minuts, 25 per part i 5 de descans.

El cronometratge del partit anirà a càrrec de l’àrbitre.
Només es prolongarà en cas que un equip fos sancionat amb penal o doble penal però una vegada efectuat el llançament no hi ha opció a 2n rematada,
si la pilota no entra directament i torna rebutjat pel porter o pal.

TARGETES I EXPULSIONS

Targeta groga: equivalent a una simple amonestació. Dues grogues en un mateix partit ia un mateix jugador equival a targeta vermella pot jugar el següent partit.

Targeta vermella: equival a una expulsió per agressió a l’àrbitre oa un contrari tant física com verbalment. El jugador abandonarà el camp i no podrà ser substituït. La sanció serà decidida pel comitè i serà d’1 partit mínim a l’expulsió del campionat.

Un jugador que hagi estat sancionat amb vermella no podrà romandre en banqueta ni fora del camp tenint l’obligació de dirigir-se als vestidors, sent el delegat o capità de l’equip que s’asseguri que sigui procedent.

En haver sancions per targetes (vermella o 4 grogues) el capità es farà responsable de facilitar identificació del jugador en el cas que no fos clara, si no ho se li acumulin les sancions al capità.

L’àrbitre pot sancionar un cop finalitzat el partit encara que no mostri la targeta al jugador, amb aquesta mesura volem evitar la persecució i desqualificació a l’àrbitre tant dins com fora del camp i també fora de les nostres instal · lacions.

REGLES DEL JOC

El GOL SI és vàlid sempre que es donin aquestes circumstàncies:

- Quan es marqui des de dins de les línies que delimiten el terreny de joc.
– Quan la pilota doni un rebot a un jugador o àrbitre i entre, encara que el llançament sigui del centre o de l’altra meitat del camp.
– Quan es llanci de centre i entre la pilota sense que ningú el toqui.

El GOL NO és vàlid sempre que es donin aquestes circumstàncies:

- Quan es marqui des de fora de les línies que delimiten el terreny de joc.
– Quan entra directament des del llançament d’un fora de banda.
– Quan l’àrbitre indiqui prèviament una falta encara la pilota entri.
– Quan entri directament d’un servei de meta.
És CORNER:

- Sempre que la pilota sigui tocada, en última instància, per un jugador que pertanyi a l’equip que ocupa la meitat de la pista per la que aquesta hagi sortit.

El corner es llançarà amb el peu.

No existeix el fora de joc.

El fora de banda es llança amb els peus quiets, oberts o tancats, però els braços han d’anar de darrere cap endavant, llançant la pilota per sobre del cap. Quan el servei no sigui vàlid serà per a l’equip contrari.

En el fora de banda el jugador contrari es situarà a 3 metres.

El servei de porta l’efectuarà qualsevol jugador de l’equip defensor amb la pilota plantat en qualsevol punt de l’àrea de meta. La pilota estarà en joc quan sobrepassi l’àrea de penal, si es toqués abans caldrà repetir el llançament. Si l’àrbitre interpreta que la finalitat és la pèrdua de temps intencionada amonestarà al jugador que infringeixi aquesta norma.

En el llançament de penal tots els jugadors excepte el que l’ha de llançar i el porter, se situaran fora de l’àrea de penal i del semicercle de l’àrea. Hi ha la possibilitat de rebot, tenint en compte que el llançador serà l’únic que no podrà rematar si no ve del porter.

Totes les faltes són directes, col · locant la barrera a set metres.

Quan l’equip cometi la seva cinquena falta en un mateix període de temps se li avisarà que a partir de la propera falta serà directa sense barrera.

La sisena falta es llançarà a la distància de 14 mts sent un llançament directe a porteria (doble penal). En les faltes de doble penal tots els jugadors es col · locaran darrera la línia del centre del camp. No podran travessar aquesta línia fins que el llançador hagi colpejat la pilota. En funció de l’equip que infringeixi la norma l’àrbitre concedirà gol vàlid o ho farà repetir. Aquesta normativa també s’aplicarà en el llançament de penal. Hi ha la possibilitat de rebot, tenint en compte que el llançador serà l’únic que no podrà rematar si no ve del refús del porter.

L’àrbitre haurà de xiular: en la sacada de centre, ja sigui al començament del partit, a l’inici de la 2a o després d’1 gol. També xiularà per al llançament d’un penal o doble penal i per al llançament de falta en el cas que sigui la 5a d’equip o per amonestar un jugador.

No cal que xiuli quan el jugador de l’equip que rep la falta vulgui reprendre el joc amb rapidesa, per això la pilota haurà d’estar parat i en el lloc que es va cometre la falta, si no és així l’àrbitre ordenarà la repetició del llançament. No així, quan el llançador de la manca xut contra el jugador contrari per provocar l’amonestació, en aquest cas el joc continuarà.
Aquesta normativa no serà vàlida per el penal i el doble penal que es llançarà des del lloc corresponent i segons la disposició vigent descrita en els apartats anteriors.

Es pot parlar i demanar la pilota, per tant el dir: meva, deixa-, pásamela, etc .. a un company no es considera falta. Enganyar o enganyar a un contrari es considera falta.

Al porter se li podrà passar les vegades que es vulgui la pilota, però no ho podrà agafar amb les mans llevat que la passada es produeixi amb el pit, el cap o la pari superior de la cama, per sobre del genoll o de forma involuntària.

El servei de banda directament al porter es considera cessió si aquest agafa o toca la pilota amb les mans.

En qualsevol dels dos últims punts es sancionés amb falta a la vora de l’àrea.

No hi ha temps específic per treure el porter de meta, banda o córner. Només es sancionarà amb targeta groga si l’àrbitre considera que és pèrdua de temps, però es repetirà la jugada.
El porter no podrà tenir la pilota a les seves mans més de 5 segons, si així fos es castigués amb falta a la vora de l’àrea.

Hi faltes acumulatives sempre que l’àrbitre les consideri oportunes després d’haver donat una llei de l’avantatge, havent de comunicar a l’equip infractor en veu alta i dirigint-se al porter.

El servei de mig camp per iniciar cada període o després de cada gol s’ha d’efectuar cap endavant estant els jugadors contraris a una distància mínima de 3 metres. La pilota estarà en joc en el moment de copejar sense necessitat que el toqui el company, per la qual cosa contra ja ho pot disputar.

PUNTUACIÓ

La puntuació que s’obtindrà en la competició serà la següent:

- Partit guanyat: 3 punts
– Partit empatat: 1 punt
– Partit perdut: 0 punts

En cas d’empat en la classificació per igualtat de punts entre 2 o més equips s’utilitzaran les següents fórmules de desempat pel següent ordre:

- Gol average particular
– Diferència de gols (gols a favor menys gols en contra)
– Gols marcats
– Partit de desempat o penals depenent del tipus de lliga.

Si algun equip fora substituït durant la competició, l’equip entrant assumirà la classificació i el calendari de l’equip substituït. 6

COMITÈ DE COMPETICIÓ

Tots aquells fets o circumstàncies irregulars que poguessin motivar sancions o alterar puntuacions, classificacions o el mateix desenvolupament del campionat, seran estudiats pel comitè; de tal manera que serà aquest qui anunciï l’abast de les seves decisions, així com l’oficialitat o no dels resultats o fets, estudiant cada cas particular.

Les sancions es compliran en el partit següent al de la sanció, independentment que siguin trobades normals en calendari, ajornats o avançats.
Tots els partits del campionat que un cop començats fossin suspesos per qualsevol causa, el Comitè té facultat per ordenar que es repeteixin donar-los per acabats o fixar la data de la seva continuació.
Per causes molt diverses, però sempre negatives, com pot ser la violència, la incompareixença reiterada, la no esportivitat, etc … el Comitè pot determinar l’expulsió d’algun equip de la Competició perdent aquest el dipòsit dels 2 partits De la mateixa manera si un equip decideix abandonar la lliga abans d’hora també perdrà la totalitat del dipòsit, de la resta de la lliga ja abonada i no jugada se li farà la devolució una vegada Sports la Pava tingui substitut.